[Proface] การใช้งานฟังก์ชัน Connection Key สำหรับการ Transfer โปรเจคไฟล์

“ Connection Key เป็นรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง Display Unit กับ GP-Pro EX Transfer Tool โดย Connection Key จะถูกติดตั้งและฝังอยู่บนตัวของ Display Unit Hardware และมีการเรียกใช้งานเมื่อเชื่อมต่อกับ Transfer Tool ผ่านคอมพิวเตอร์ ”


GP-Pro EX ver. 4.09.250 มีการอัพเดทเพิ่มในส่วนของฟังก์ชัน Connection Key

*หากลืม Connection Key จะไม่สามารถเชื่อมต่อ Display Unit กับคอมพิวเตอร์ได้


Part 1 : การตั้งรหัสผ่าน Connection Key สำหรับการเปิดใช้งานครั้งแรก

1. เปิดโปรเจคไฟล์ที่ต้องการ Transfer

2. คลิกปุ่ม Transfer Project

3. คลิกปุ่ม Send Project

4. หากเป็นการ Transfer โปรเจคไฟล์ครั้งแรกจะปรากฎหน้าต่างของ Connection key settings เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน

5. ตั้งค่ารหัสผ่านความยาว 8-100 ตัวอักษร และต้องประกอบไปด้วย

  • ตัวพิมพ์ใหญ่
  • ตัวพิมพ์เล็ก
  • ตัวเลข
  • ตัวอักษร

6. คลิก Disable Authenticate connection key (เอาเครื่องหมายถูกออก) เพื่อป้องกันการใส่รหัส Connection Key ในการ Transfer หรือ Receive โปรเจคไฟล์ผ่าน Transfer Tool ครั้งถัดๆไป

7. หากมีการ Enable Authenticate connection key (เช็คเครื่องหมายถูก) จะต้องมีการใส่ Connection Key ในการ Transfer หรือ Receive โปรเจคไฟล์ทุกครั้ง


Part 2 : การปิด Authenticate Connection Key สำหรับ Transfer Tools

7. เข้าเมนู Offline Mode ของจอ Proface

8. เลือกแถบ Password Settings -> กดปุ่ม Connection Key

9. ใส่รหัส Connection Key ปัจจุบัน

10. เลือก Disable Authenticate connection key (เอาเครื่องหมายถูกออก)


Part 3 : การเปลี่ยนรหัสผ่าน Connection Key

11. เข้าเมนู Offline Mode -> เลือกแถบ Password Settings -> กดปุ่ม Connection Key

12. Enable Authenticate connection key

13. Enable Change Connection Key -> กำหนด Connection Key ใหม่ตามที่ต้องการ


” ถ้าต้องการ Transfer โปรเจคไฟล์จาก GP-Pro EX ที่มีเวอร์ชันต่ำกว่า V4.09.250 ต้องทำการ Disable Authenticate Connection Key ก่อนจึงสามารถ Transfer โปรเจคไฟล์ได้ “

แชร์