[Proface] วิธีแก้ Application error Exiting หลังอัพเดท GP-Pro EX 4.09

“ หลังจากอัพเดท GP-Pro EX 4.09.xxx พบปัญหาการเข้าเมนู Backup หรือ Receive โปรเจคไฟล์ผ่านโปรแกรม GP-Pro Ex โดยขึ้นข้อความ Application error Exiting หลังจากนั้นโปรแกรมจะปิดตัวลง และไม่สามารถเข้าสู่หน้าต่าง Transfer Tools ได้


ปัจจุบันปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วหลังอัพเดท GP-Pro EX 4.09.450 ขึ้นไป

ปัญหาที่พบ


วิธี Application error Exiting Fix

วิธีที่ 1

1. ไปที่แถบ Project (F) –> New (N)

2. สร้างโปรเจคไฟล์อะไรก็ได้ขึ้นมาหนึ่งโปรเจค

3. หลังจากสร้างโปรเจคไฟล์ คลิกปุ่ม Transfer Project

4. Save โปรเจคไฟล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่

5. Transfer Tool พร้อมใช้งาน สามารถ Receive Project ได้


วิธีที่ 2

  1. กดปุ่ม Start Windows -> พิมพ์ในช่องค้นหา “transfertool”

2. คลิกเปิด TransferTool สามารถใช้งานได้ในวิธีที่ 1 สามารถใช้การ Open โปรเจคไฟล์ที่มีอยู่แล้วแทนการสร้างโปรเจคไฟล์ใหม่ได้

แชร์