[Pro-face] เก็บข้อมูลการกดปุ่ม การป้อนค่าด้วย ฟังก์ชัน Operation Log

ฟังก์ชัน Operation Log เก็บบันทึก Log ข้อมูลการกดปุ่ม การป้อนค่า การล็อคอิน รวมถึงการใช้ฟังก์ชันอื่นๆ เป็นไฟล์ CSV ลงใน USB Flash Drive หรือ SD Card เพื่อย้อนรอยการทำงาน วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ Operation Log ไม่สามารถ Simulation ได้Operation Log จัดเก็บข้อมูลใน USB Flash

Read More

[Proface] วิธีการ Backup โปรเจคไฟล์จอ Proface ด้วย USB Flash Drive

“ Backup โปรเจคไฟล์ HMI Proface แต่ไม่อยากใช้สาย USB ดาวน์โหลด หรือสาย LAN การใช้ USB Flash Drive ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ Backup โปรเจคไฟล์เพื่อนำไปแก้ไขหรือใช้งานต่อได้ “ การสร้าง USB Boot Data ของจอ Proface จำเป็นต้องมี Software License ของ GP-Pro EX

Read More