[Pro-face] เก็บข้อมูลการกดปุ่ม การป้อนค่าด้วย ฟังก์ชัน Operation Log

ฟังก์ชัน Operation Log เก็บบันทึก Log ข้อมูลการกดปุ่ม การป้อนค่า การล็อคอิน รวมถึงการใช้ฟังก์ชันอื่นๆ เป็นไฟล์ CSV ลงใน USB Flash Drive หรือ SD Card เพื่อย้อนรอยการทำงาน วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ Operation Log ไม่สามารถ Simulation ได้Operation Log จัดเก็บข้อมูลใน USB Flash

Read More