[Pro-face] เก็บข้อมูลการกดปุ่ม การป้อนค่าด้วย ฟังก์ชัน Operation Log

ฟังก์ชัน Operation Log เก็บบันทึก Log ข้อมูลการกดปุ่ม การป้อนค่า การล็อคอิน รวมถึงการใช้ฟังก์ชันอื่นๆ เป็นไฟล์ CSV ลงใน USB Flash Drive หรือ SD Card เพื่อย้อนรอยการทำงาน วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ Operation Log ไม่สามารถ Simulation ได้Operation Log จัดเก็บข้อมูลใน USB Flash

Read More

[Tips] การตั้งค่า FTP Server บน PC เชื่อมต่อจอ HMI

โดยปกติแล้ว สามารถดึงข้อมูล Sampling/Datalog ผ่าน FTP Server ของ HMI ได้โดยตรง แต่หากต้องการให้ HMI บันทึกข้อมูลลงไป FTP Server ของ PC โดยตรงก็สามารถทำได้เช่นกัน FTP Server บน PC ตั้งแต่ Windows 10 ขึ้นไป สามารถตั้งค่าผ่าน System ของ Windows ได้โดยไม่ต้องไปโหลด

Read More