[Pro-face] เก็บข้อมูลการกดปุ่ม การป้อนค่าด้วย ฟังก์ชัน Operation Log

ฟังก์ชัน Operation Log เก็บบันทึก Log ข้อมูลการกดปุ่ม การป้อนค่า การล็อคอิน รวมถึงการใช้ฟังก์ชันอื่นๆ เป็นไฟล์ CSV ลงใน USB Flash Drive หรือ SD Card เพื่อย้อนรอยการทำงาน วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ Operation Log ไม่สามารถ Simulation ได้Operation Log จัดเก็บข้อมูลใน USB Flash

Read More

[Weintek] การแปลงไฟล์ .db เป็น .csv ด้วย EasyConverter

“ ไฟล์จาก Sampling ของ HMI เป็นไฟล์ .db ที่สามารถนำไปใช้กับ Database ได้ทันที แต่หากต้องการเปิดด้วย MS Excel สามารถ Convert .csv ด้วย EasyConverter “ Part 1 : การแปลงไฟล์ .db เป็น .csv 1. เปิดโปรแกรม Utility Manager

Read More