[Proface] วิธีตั้งค่า Screen Saver พักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานด้วย Standby Mode

“ จอทัชสกีน HMI Proface สามารถตั้งค่าพักหน้าจอหรือ Screen server เมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของ Backlight ได้ขั้นตอนการตั้งค่า Screen Server จอ Proface

1. เลือกแถบ Project Windows –> เลือก Display Unit

2. เลือกแถบ Display Settings

3. ตั้งค่า Standby Mode

  • Standby Mode : เลือกโหมด Screen OFF / Screen Change
  • Standby Mode Time : กำหนดเวลาเข้าสู่ Standby หน้าจอ
  • Change-To Screen in Standby Mode : หน้าที่ต้องการเปลี่ยน (โหมด (Screen Change)

4. Transfer Project ลงจอ Proface


เมื่อไม่มีการสัมผัสหน้าจอตามเวลาที่กำหนดจะเข้าสู่โหมด Stanby หรือเปลี่ยนหน้า Screen ไปยังหน้าที่กำหนดไว้ได้

แชร์