[JTEKT] แนะนำอุปกรณ์ช่วยวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร

[JTEKT] KCM-50-1
Maintenance Counter สำหรับงานวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร

  • แจ้งเตือนรอบเปลี่ยน Spare Part
  • แจ้งเตือนรอบการทำงาน
  • คำนวณระยะเวลาทำงานของเครื่องจักร
  • นับจำนวนชิ้นงาน/สินค้า
  • แจ้งเตือนรอบตรวจสภาพเครื่องจักร

72×72 mm
5 Digit 9 Preset
9 Counting Iput
9 Preset Output (Open Collector Output)

แชร์