[Weintek] แจ้งเตือน Alarm ผ่าน Line Notify ง่ายๆบน Weintek HMI

” คุณสามารถรับรู้ถึง Alarm ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ผ่านการแจ้งเตือน Line Notify ซึ่งจอทัชสกรีนของ Weintek มีฟังก์ชันสำหรับการแจ้งเตือน โดยไม่จำเป็นต้องเขียน Code โปรแกรมเอง เพียงแค่ใช้งานร่วมกันกับ EasyAccess 2.0 “ การจะใช้ Alarm ผ่าน Line Notify ได้นั้นจอ Weintek จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Internet และทำการแอคทีฟ EasyAccess 2.0 แล้วเท่านั้นจึงสามารถใช้งานได้ โดยตัวอย่างนี้จะใช้

Read More