[Proface] อัพเดทค่าเวลาหน้าจอตาม PLC ด้วย Clock Update Settings

“ บางครั้งอาจพบปัญหาเวลาในจอ HMI Proface กับ PLC ไม่ตรงกัน หรือบางรุ่นก็ไม่มีนาฬิกาในตัวเอง (Real-time clock) แก้ไขง่ายๆ ด้วยการอัพเดทนาฬิกาของหน้าจอตาม PLC “ หากต้องการปรับนาฬิกาของจอให้ตรงกับ PLC จำเป็นต้องรู้ Address นาฬิกาของ PLC Clock Update Settings 1. Project Window –> Clock Update Settings

Read More
Leave a comment